Vítejte na stránkách oznamovacího systému společnosti FEMONT OPAVA s.r.o. zřízeného podle zákona 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů v platném znění a Směrnice o ochraně oznamovatelů (Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23.října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie).

K nezákonným činnostem a zneužívání práva může docházet v jakékoli organizaci, ať už soukromé nebo veřejné. Mohou mít mnoho podob jako např. korupce, podvody, nekalé obchodní praktiky nebo nedbalost. V případě, že jim není věnována dostatečná pozornost, může to mít za následek vážné poškození veřejného zájmu i pověsti organizace.

Oznamovatelé, tj. osoby, které oznámí informace o protiprávním jednání získané v souvislosti s prací, pomáhají předcházet škodám a odhalovat ohrožení nebo poškození veřejného zájmu, které by jinak mohly zůstat skryty.

Zavedením vnitřního oznamovacího systému v souladu s požadavky zákona a směrnice se rozumí systém, který představuje souhrn postupů, nástrojů a kanálů sloužících k přijímání oznámení, nakládání s ním, ochraně totožnosti oznamovatele a dalších osob, ochraně informací uvedených v oznámení a komunikaci s oznamovatelem. Více informací o našem vnitřním oznamovacím systému najdete na webových stránkách společnosti: www.femont.cz.

Oznamovatelem je dle zákona a Směrnice EU fyzická osoba, která může podat oznámení pomocí vnitřního oznamovacího systému povinného subjektu, nebo prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti (Ministerstvu spravedlnosti lze oznámení podat na https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/). Za splnění určitých podmínek má oznamovatel právo své oznámení i zveřejnit.

Příjem a zpracování všech informací z oznámení a při řešení daného problému je oprávněna pouze příslušná osoba, která posoudí oznámení z hlediska jeho důvodnosti a pravdivosti a vyrozumí oznamovatele ve stanovených lhůtách a povinnému subjektu navrhne přijmout opatření k nápravě.

Příslušná osoba vyrozumí oznamovatele o přijetí oznámení i o způsobu jeho vyřízení (v zákonem stanovených lhůtách) a všechny materiály které jsou zpracovány v souvislosti s oznámením eviduje po dobu 5 let.

Příslušná osoba k výkonu činnosti podle § 11 Kontakt za společnost FEMONT OPAVA s.r.o.:

Lenka Olejáková

Tel.: +420 605 202 454

Email: whistleblowing@femont.cz

FEMONT OPAVA s.r.o.

Vávrovická 274/90

747 73 Opava – Vávrovice

Oznamovací formulář