V průběhu měsíce září 2023 dokončila společnost FEMONT OPAVA s.r.o. v Ostravě-Kunčicích realizaci objektu Novostavby administrativní budovy pro společnost TECAM PCV a.s., , která jako česká obchodní společností působí na trhu od roku s materiály pro vodovody, kanalizace a liniové dopravní stavby od roku 1993. Stavba byla zahájena v červnu 2022. Společnost FEMONT OPAVA s.r.o. prováděla stavbu jako generální dodavatel.

 

Architektonické řešení

Budova je architektonicky koncipována v moderním designu s využitím nových materiálů. Celkový dojem u objektu umocňuje členěná kazetová fasáda a terasy spojující jednotlivá podlaží.

U kazetové fasády je velký důraz kladem na provedení detailů, kompozice barevného řešení a návaznost jednotlivých prvků.

Mimo pochozí části teras byly některé plochy navazujících lemů osázeny zelení tak, aby se podílely na doplnění celkového architektonického konceptu budovy.

Samotné realizaci nové administrativní budovy předcházela demolice stávající kancelářské budovy.

Navržený objekt má zastavěnou plochu 420 m² při půdorysných rozměrech 22,77 x 18,46 m.  Výška stavby je 11,9 m. Schodiště pro přístup do jednotlivých podlaží je situováno ve středu objektu kolem výtahové šachty.

V průběhu výstavby si nechal investor zpracovat poměrně velkorysý návrh interiéru objektu, který kladl mimořádné nároky na provedení primárních i sekundárních nosných konstrukcí, a to jak s ohledem na přesnost, tak i na řemeslné zpracování.

Jako konstrukce pro zajištění bezpečnosti byly na schodištích i terasách kromě klasického zábradlí použity i nerezové sítě.

 

Konstrukční řešení

Nový administrativní objekt je založen na pilotových základech. Nosná ocelová konstrukce nového objektu je řešena systémem příčných vazeb tvořených

třípatrovými rámy kloubově uloženými do základů. Rámové sloupy i příčle jsou navrženy z válcovaných profilů HEB a HEA z oceli S355. Nosná konstrukce stropu je tvořena nosníky z válcovaných profilů z oceli S235 vloženými mezi rámové příčle. Střešní vaznice jsou tvořeny METSEC profily.

 

Závěr

 Již na samém začátku realizace investor jasně definoval svůj cíl. Volbou architektonického konceptu, použitím vhodných materiálů a důrazem na provedení detailů se podařilo zrealizovat reprezentativní prostory společnosti TECAM PCV a.s. v exkluzivním provedení.

Za generálního dodavatele bychom chtěli poděkovat investorovi za projevenou důvěru a současně také všem partnerům, kteří se na realizaci tohoto projektu podíleli.

 

FEMONT OPAVA s.r.o.

Generální dodavatel staveb.

Investor akce: TECAM a.s.
Rok realizace: 2022/2023
Doba realizace: 12 měsíců
Zastavěná plocha: 402 m²